Všeobecné obchodní podmínky společnosti

 

Pavel Drozd

Mini-eshop.cz

1.pětiletky 344/7

783 35 Horka nad Moravou

 

Část „A“ – spotřebitel.

 


I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů.

 


1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Pavel Drozd – mini-eshop.cz a jsou zpracovány dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. Část „A“ se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi Pavel Drozd – mini-eshop.cz (dále jen „Prodávající“ nebo „Dodavatel“) a kupujícím-spotřebitelem (dále jen „Kupující “ nebo „Spotřebitel“). Obchodní podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené u prodávajícího.
Prodávající je fyzická osoba zabývající se nákupem a prodejem zboží.
Název: Pavel Drozd – mini-eshop.cz
Sídlo: 1.pětiletky 344/7, 78335 Horka nad Moravou
IČ: 75938031
ŽL vydaný: Magistrát města Olomouce dne 25.10.2007
Kontakt: e-mail minieshop@email.cz, telefon 725517463
Kupujícím-Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (§53 odst.3 Občanského zákoníku).
Přepravní službou (dále jen „Dopravce“) je právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.
Spotřebitelská smlouva (dále jen „Smlouva“) je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi Spotřebitelem a Prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně Kupujícího či Prodávajícího, lze Smlouvu uzavřít i jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená Smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
3. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 


III. Platební a dodací podmínky.

1. Způsob plateb

– platba předem bankovním převodem (zálohová platba), Kupující má možnost zaplatit zboží

   předem na účet prodávajícího u Československé obchodní banky a.s., Poštovní spořitelny ,

   číslo účtu 242809937/0300

– platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá Dopravce (u přepravní služby PPL možno 

   platit i platební kartou)                                  

 

2. Expedice zboží

Zboží balíme do kartónových krabic a jako odesílatele uvádíme:

mini-eshop

1.pětiletky 344/7

783 35 Horka nad Moravou

 

 

3. Doprava

Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních

možností Prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na

základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu v objednávce. 
 

Česká republika:

Prodejce zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím Dopravce, po celé České republice

obvykle do 1–5 pracovních dnů. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu

dopravy.

Slovensko: (pouze dobírka)

      Zboží posíláme přes expresní přepravní službu DHL. Zásilky jsou obvykle do 1–5 pracovních dnů

     Zboží zaplatíte řidiči DHL při převzetí zásilky, dobírka je vybírána v EUR.

 

Přepravní služba (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce (Přepravní služby) PPL CZ s.r.o. (ČR) a DHL (Slovensko) 

 

Ceník služeb dopravy a logistiky:                    Doprava s DPH 20%

Přepravní služba PPL (Česká republika)                              90 Kč

Přepravní služba DHL (Slovensko)                                     220 Kč

Rozvoz mini-eshop ( pouze Olomouc + okolí)                      49 Kč

Osobní převzetí                                                              ZDARMA

Doprava při objednávce nad 1500,- (ČR)                         ZDARMA

Doprava při objednávce nad 2000,- (Slovensko)               ZDARMA

 

 

Způsob plnění/platby

Platba dobírkou ČR (do 1499,-Kč)                                     30 Kč

Platba dobírkou ČR (nad 1500,-Kč)                                  ZDARMA

Platba dobírkou Slovensko                                              ZDARMA

Platba převodem ČR (bezhotovostní)                               ZDARMA

Platba hotovost (rozvoz mini-eshop)                                ZDARMA

Platba osobní převzetí                                                ZDARMA 


IV. Reklamace

 


1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem společnosti Pavel Drozd – mini-eshop.cz a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu. Je-li to možné a vhodné. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky
3. Agendu reklamací, vracení zboží, jeho posuzování a jednání o náhradních řešeních má v kompetenci Drozd Pavel tel.:725517463, minieshop@email.cz

4.. Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu (pokud výrobek obsahuje). Na zboží vyrobené po 1. lednu 2003 se vztahuje záruka 24 měsíců.
5. Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.
6. Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady.V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
7. Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu případně sepsat reklamační protokol. V případě větších poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či emailem nahlásí tuto skutečnost. Pokud kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky. V případě jiného problému, než fyzického poškození, řeší všechny podněty ve standardním zákonném rámci Reklamační oddělení.

 


V. Vrácení zboží

 


1. Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Při vrácení zboží uhradí zákazník poplatek spojený z dopravou ( 70,-). Peníze za zboží vracíme po obdržení zásilky ponížené o dopravné a balné z objednávky + dopravné za vrácení, do 5-ti pracovních dní na číslo účtu zákazníka. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční, vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité.

2. Nepřevezme-li zákazník již expedované zboží, souhlasí s uhrazením škody za nepřevzatou nebo odmítnutou zásilku + navýšenou o smluvní pokutu. Tj. Cena za dopravné + 200,-Kč (ČR) smluvní pokuta a 500,-Kč (Slovensko) smluvní pokuta. Na tuto částku bude vystavena Fa se 7-denní splatností a zaslána přes Českou poštu jako doporučená zásilka na adresu dle objednávky. Při nepřevzetí této zásilky, považujeme tuto zásilku za doručenou. Při neuhrazení fa v daném termínu bude tato částka úročena 0,05%/den. V případě neuhrazení fa bude předána k soudní exekuci. 


VI. Závěrečná ustanovení

 


1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedeného v obchodních podmínkách. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 


VII. Bezpečnost a ochrana informací

 

1,Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobním údajů v databázi Prodávajícího. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být použito pro plnění kupní smlouvy a za účelem případné nabídky obchodu a služeb Kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.
Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak.